Gigabyte g-YoYo

Model.: Gigabyte g-YoYo
Producent.: Gigabyte
Lancering.: 2006-12-30