Huawei Ascend II

Model.: Huawei Ascend II
Producent.: Huawei
Lancering.: 2011-07-30 04:41:47

No Foto
1100063