Huawei G5500

Model.: Huawei G5500
Producent.: Huawei
Lancering.: 2011-06-30 04:41:47

No Foto
1100059