Huawei U1000

Model.: Huawei U1000
Producent.: Huawei
Lancering.: 2008-09-30 00:00:00

No Foto
1100010