Huawei U120

Model.: Huawei U120
Producent.: Huawei
Lancering.: 2007-03-30 01:00:00

No Foto
1100026