Huawei U121

Model.: Huawei U121
Producent.: Huawei
Lancering.: 2007-06-30 01:00:00

No Foto
1100027