Huawei U1250

Model.: Huawei U1250
Producent.: Huawei
Lancering.: 2009-02-28 04:41:47

No Foto
1100032