Huawei U1250

Model.: Huawei U1250
Producent.: Huawei
Lancering.: 2009-02-28 01:00:00

No Foto
1100021