Huawei U1310

Model.: Huawei U1310
Producent.: Huawei
Lancering.: 2008-06-30 01:00:00

No Foto
1100028