Huawei U3300

Model.: Huawei U3300
Producent.: Huawei
Lancering.: 2008-06-30 01:00:00

No Foto
1100029