Huawei U9000 IDEOS X6

Model.: Huawei U9000 IDEOS X6
Producent.: Huawei
Lancering.: 2010-12-30 04:41:47

No Foto
1100051