Huawei U9150

Model.: Huawei U9150
Producent.: Huawei
Lancering.: 2009-02-28 01:00:00

No Foto
1100022