Huawei Fusion U8652

Model.: Huawei Fusion U8652
Producent.: Huawei
Lancering.: 2012-03-30 04:41:47

No Foto
1100084