Huawei U1100

Model.: Huawei U1100
Producent.: Huawei
Lancering.: 2008-12-30 01:00:00

No Foto
1100031