Huawei U1270

Model.: Huawei U1270
Producent.: Huawei
Lancering.: 2009-09-30 04:41:47

No Foto
1100035