Huawei U8220

Model.: Huawei U8220
Producent.: Huawei
Lancering.: 2009-08-30 04:41:47

No Foto
1100034